TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

DICOR LAND SRL, cu sediul în comuna Braniștea, DN25, str. Galați, nr. 95, județul Galați, înmatriculată sub nr. J17/944/2011, având CUI 28881164, prelucrează datele cu caracter personal ale clienților și potențialilor angajați, cu respectarea prevederilor Regulamentului UE 2016/679, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, aplicabil de la 25 mai 2018.

Prin intermediul acestui document, în spiritul unuia dintre principiile regulamentului – transparența, vă informăm despre modul în care colectăm, folosim, transmitem și protejăm datele dumneavoastră, atunci când intrați în legătură cu noi, în scopul de a încheia o tranzacție pentru livrarea produselor noastre sau în scopul derulării unor raporturi de muncă.

În calitate de operator, în sensul regulamentului european, suntem doritori să aflăm opiniile dumneavoastră și să vă furnizăm toate informațiile de care aveți nevoie în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. În acest sens, vă informăm că ne puteți contacta la adresa de e-mail dezvoltare@dicorland.ro .

 1. CE CATEGORII DE DATE PRELUCRĂM

1.1. Pentru clienți/ potențiali clienți

Datele pe care le prelucrăm sunt colectate direct de la dumneavoastră, clienții noștri, atunci când vă înregistrați pe site-ul nostru și vă creați un cont. În acest mod, luăm cunoștință de nume, prenume și adresa de email. În cadrul paginii dumneavoastră– „contul meu”, aveți posibilitatea să adăugați informații suplimentare: număr telefon, fotografie, data nașterii, adresa de livrare, domiciliul, datele contului bancar, etc.

Când doriți să faceți cumpărături și plasați o comandă, ne dați și informații privind produsul (produsele) comandat(e), numele și prenumele, adresa de livrare, detalii privind facturarea, modul în care se face plata, număr de telefon, date despre contul bancar, etc.

Facem precizarea clară că nu prelucrăm date din categoria celor „sensibile” și nici nu dorim să prelucrăm date ale minorilor.

1.2. Pentru candidați/ potențiali angajați

Prelucrăm datele cu caracter personal ale candidaților/ potențialilor angajați, care aplică pe site-ul www.dicorland.ro, la sectiunea Cariere, fie prin completarea formularului respectiv, fie trimițând un email la adresa cariere@dicorland.ro sau la adresa cristina.turosu@dicorland.ro fie prin intermediul site-ului LinkedIn.

DICOR LAND SRL, operator de date cu caracter personal pentru baza de date (sistemul de evidență) „resurse umane”, în calitate de potențial angajator, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, colectate direct de la dumneavoastră și/ sau din alte surse (ex. internet, agenții de recrutare, site-uri de recrutare dedicate, profil profesional Linkedin, etc.), cum ar fi, dar fără a se limita la: nume, prenume, vârstă, email, telefon/fax, adresa, funcția actuală și compania angajatoare, experiența profesională anterioară, semnătura, educație, abilități, certificări, permise, nivel de cunoaștere limbi străine, obiective personale, postul dorit, orașul aplicării, salariul dorit, alte date din CV, eventuale recomandări, în scopul derulării activităților de recrutare de personal, imaginea dumneavoastră, informațiile furnizate cu ocazia interviului. Datele colectate vor fi prelucrate intern, prin mijloace mixte (pe suport hârtie și/ sau format electronic mixt), în condiții corespunzătoare de securitate și confidențialitate.

 

 1. ÎN CE SCOP PRELUCRĂM DATELE ȘI CARE ESTE TEMEIUL LEGAL

2.1. Pentru clienți/ potențiali clienți

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în scopul încheierii și executării unui contract de vânzare- cumpărare – art. 6, alin. 1, lit. b, din Regulamentul UE, iar prestarea acestui serviciu, presupune:

– crearea și administrarea contului de cumpărător;

– preluarea comenzii, validarea ei, expedierea produsului și facturarea acestuia;

– găsirea de soluții în cazul anulării comenzilor, sau a oricăror alte probleme referitoare la onorarea comenzii;

– returnarea produsului în condițiile legii și rambursarea contravalorii lui.

În scopul îmbunătățirii serviciilor noastre, putem colecta și folosi unele informații în legătură cu comportamentul dvs. de cumpărător, putem să vă solicităm completarea unor chestionare de satisfacție referitor la comenzi și la condițiile în care au fost onorate acestea, putem face singuri sau împreună cu anumiți parteneri, studii și cercetări de piață.

Pentru marketing, vă putem informa periodic în legătură cu cele mai bune oferte, vă putem trimite prin orice tip de mesaj (email, sms, etc.) informații cu privire la produse similare celor pe care le-ați achiziționat sau v-au interesat, vă putem transmite informații privind oferte sau promoții.

2.2. Pentru candidați/ potențiali angajați

Datele cu caracter personal ale candidaților/ potențialilor angajați sunt necesare în vederea realizării scopului de recrutare, precum și pentru promovarea activității de recrutare a angajatorului, prelucrarea având loc în baza art. 6, alin. 1, lit. a, b și f din RGPD.

 1. TERMENUL DE PĂSTRARE A DATELOR PERSONALE

3.1. Pentru clienți/ potențiali clienți

În general datele dvs. personale sunt stocate atât timp cât aveți cont pe platforma noastră.

În spiritul prevederilor regulamentului european, dvs. puteți oricând să ne solicitați actualizarea, corectarea ori ștergerea anumitor informații sau închiderea contului.

În cazul în care contul dvs. nu va fi accesat timp de un an, datele cu caracter personal care vă privesc vor fi șterse, sub rezerva păstrării anumitor date, dacă legea sau interesele noastre legitime impun acest lucru.

3.2. Pentru candidați/ potențiali angajați

Datele personale și copiile documentelor care le conțin (ex. recomandări scrise, diplome, CV) vor fi păstrate pe durata derulării recrutării, ulterior încetării acesteia fiind stocate pe o perioadă de până la 2 ani odată cu actualizarea și curățarea periodică a bazei de date sau până la exercitarea dreptului de opoziție.

Fotografiile și înregistrările video și audio efectuate cu ocazia interviurilor pentru angajare vor fi păstrate pe durata derulării recrutării, ulterior încetării acesteia fiind stocate pe o perioadă de până la 6 luni.

 

 1. CU PRIVIRE LA TRANSFERUL DATELOR PERSONALE

4.1. Pentru clienți/ potențiali clienți

Este posibil ca datele dvs. personale să fie transmise ori să oferim posibilitatea de acces la date unor parteneri, cum sunt:

 • furnizorilor de servicii de transport;
 • unităților bancare;
 • furnizorilor de servicii IT;
 • furnizorilor de servicii de marketing;
 • asiguratorilor;
 • instituțiilor publice, în condițiile legii.

 

4.2. Pentru candidați/ potențiali angajați

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai împuterniciților operatorului (ex. agenții de recrutare, furnizori de servicii de medicina muncii) și partenerilor contractuali ai operatorului. Datele personale nu sunt transferate de operator în state terțe.

Cu ocazia desfășurării interviului susținut de candidat în vederea angajării, Dicor Land poate capta imaginea candidatului (prin fotografiere) și o poate utiliza pe reţele de social media şi prin canale de comunicare media. De asemenea, Dicor Land va putea înregistra video și audio interviurile cu potențialii angajați și le va putea distribui pe reţelele de social media şi prin canale de comunicare media.

Prelucrarea imaginilor și a înregistrărilor video și audio se face cu respectarea drepturilor ce revin persoanelor vizate, conform Regulamentului nr. 679/2016.

 

 1. PROTECȚIA PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

În calitate de operator am instituit o procedură prin care am implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru îndeplinirea obligațiilor referitoare la întocmirea, primirea, păstrarea, accesarea, transmiterea, utilizarea și predarea documentelor care conțin date cu caracter personal, securitatea și controlul sistemelor informatice proprii, în vederea asigurării confidențialității datelor și informațiilor, a distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. Nu ne asumăm nicio răspundere în cazul unor situații neplăcute, a unor incidente datorate funcționării internetului. În ceea ce ne privește, datele dvs. cu caracter personal sunt pe deplin securizate.

 1. DREPTURILE PERSOANELOR ALE CĂROR DATE PERSONALE SUNT COLECTATE ŞI/ SAU PRELUCRATE

6.1. Dreptul de a fi informat

Referitor la datele cu caracter personal obţinute direct de la persoana vizată, vă furnizăm cel puţin următoarele informaţii: scopul în care se face prelucrarea datelor, informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de rectificare și ștergere, la restricționarea prelucrării, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate. Prin intermediul acestui document, sunteți informat în legătură cu cerințele regulamentului.

6.2. Dreptul de acces la date

În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a obţine de la noi confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de noi și să primiți informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal. Puteți solicita de la noi informațiile de mai sus printr-o cerere întocmită în formă scrisă, semnată și înregistrată la secretariatul societății. În cerere puteți menționa dacă doriți ca informaţiile să va fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă prin care să se asigure că predarea se va face numai personal. Noi ne obligăm să comunicăm informaţiile solicitate în termen de o lună de la data primirii cererii.

6.3. Dreptul de intervenţie asupra datelor

Aveți dreptul de a obţine de la noi, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă, în special a datelor incomplete sau inexacte, precum și transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă.

6.4. Dreptul de opoziţie

Ca persoană vizată aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia dvs. particulară, ce date care va vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

6.5. Dreptul de a vă adresa justiţiei

Fără a se aduce atingere posibilităţii de a vă adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, aveți dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care v-au fost încălcate.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, pe suport hârtie, datată și semnată la adresa DN 25, Comuna Braniștea, Județul Galați, Cod poștal 807050, sau prin email la ionut.corcoz@tractoare-dicor.ro.

 1. CE SE POATE ÎNTÂMPLA DACĂ NU NE FURNIZAȚI DATELE

7.1. Pentru clienți/ potențiali clienți

Nu sunteți obligat să ne furnizați datele personale la care facem referire în acest document. Aveți libertatea de a decide ce date alegeți să ne transmiteți. Totuși, dacă nu ne oferiți datele pe care le-am solicitat, atunci nu va fi posibil, pentru noi, să vă asigurăm, în cele mai sigure condiții, serviciile solicitate.

7.2. Pentru candidați/ potențiali angajați

Aveți dreptul de a refuza furnizarea datelor și/ sau a anumitor date, pe durata prelucrării, respectiv pe parcursul derulării procedurii de recrutare, însă refuzul furnizării datelor dumneavoastră necesare Companiei pentru a lua o decizie în ceea ce privește posibila angajare a dumneavoastră determină, după caz și în funcție de momentul în care intervine refuzul dumneavoastră, fie imposibilitatea continuării derulării procedurii de recrutare fie, în cazul în care ați fi fost/ ați fost recrutat, imposibilitatea de demarare a formalităților premergătoare angajării.

Pe durata prelucrării, în faza de recrutare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul, cu efecte însă numai pentru viitor. În atare situație, retragerea consimțământului are drept consecință imposibilitatea de continuare a prelucrării, respectiv imposibilitatea dumneavoastră de a mai participa la procesul de recrutare.

 1. DEFINIREA TERMENILOR FOLOSIȚI

8.1. ,,date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată); o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

8.2. ,,prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

8.3. ,,operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau impreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

8.4. ,,persoana imputernicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

8.5. ,,destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal…”

8.6. „autoritate de supraveghere” înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul art. 51” din Regulamentul European.

 

Vă asigurăm că prelucrarea datelor dvs. personale se face în strictă concordanță cu legislația internă și cea europeană.